QĐ cấp GCN CG đánh giá VG

QĐ công nhận kết quả đào tạo và cấp mã số chuyên gia đánh giá VietGAP trong nuôi trồng thủy sản (tháng 01/2023) Đọc tiếp.

Góp ý thông tư chứng nhận

Góp ý dự thảo Thông tư Quy định trình tự thủ tục chứng nhận VietGAP

[1] [2] [3] [4] [5] [6][ 7] [8] [9]

Danh sách văn bản


Danh sách TCCN


Danh sách TCCN bị đình chỉ

|<  >|

Danh sách TCCN bị cảnh cáo

|<  >|