QĐ cấp GCN CG đánh giá VG

QĐ công nhận kết quả đào tạo và cấp mã số chuyên gia đánh giá VietGAP trong nuôi trồng thủy sản (tháng 01/2023) Đọc tiếp.

Danh sách Giảng viên VietGAP được TCTS công nhận đợt 2 năm 2012

Danh sách Giảng viên VietGAP được Tổng cục Thủy sản công nhận đợt 2 năm 2012 tại Quyết định số 480/QĐ-TCTS-NTTS ngày 29/10/2012 của Tổng cục trưởng Tổng ...

[1] [2] [3] [4] [5][ 6] [7] [8] [9]

Danh sách văn bản


Danh sách TCCN


Danh sách TCCN bị đình chỉ

|<  >|

Danh sách TCCN bị cảnh cáo

|<  >|