Công nhận giảng viên ToT VietGAP (2019)

Tổng cục Thủy sản ban hành Quyết định số 328/QĐ-BNN-TCTS ngày 17/6/2019 công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ giảng viên VietGAP cho 17 người. Đọc tiếp.

QĐ công nhận KQ ĐT và cấp chứng chỉ CGĐG (Khánh Hòa)

Mười hai (12) người đã được Tổng cục Thủy sản công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá VietGAP trong nuôi trồng thủy sản. Đây là ...

QĐ công nhận kết quả đào tạo và cấp chứng chỉ giảng viên VietGAP NTTS (Cà ...

17 giảng viên ToT VietGAP trong NTTS được Tổng cục Thủy sản công nhận (mã số chứng chỉ từ GVV 185 đến GVV 201).

[1] [2][ 3] [4] [5] [6] [7]

Danh sách văn bản


Danh sách TCCN


Danh sách TCCN bị đình chỉ

|<  >|

Danh sách TCCN bị cảnh cáo

|<  >|