Tiêu chuẩn Việt Nam về VietGAP thủy sản

TCVN 13528-1:2022 do Tổng cục Thủy sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

File đính kèm: Tiêu chuẩn Việt Nam về VietGAP thủy sản