QĐ cấp GCN CG đánh giá VG

Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với Trường đào tạo cán bộ Nông nghiệp I tổ chức khóa đào tạp chuyên gia đánh giá VIetGAP trong lĩnh vực thủy sản. Có 17 học viên đã được công nhận kết quả và cấp mới/duy trì mã số chuyên gia đánh giá VietGAP,, trong đó có 7 chuyên gia duy trì mã số chuyên gia đã được cấp.

File đính kèm: QĐ cấp GCN CG đánh giá VG