QĐ duy trì và cấp mới mã số chuyên gia đánh giá VietGAP

Năm 2018, Tổng cục Thủy sản đã đào tạo và cấp/duy trì mã số chuyên gia đánh giá VietGAP

File đính kèm: QĐ duy trì và cấp mới mã số chuyên gia đánh giá VietGAP