About Us

VietGAP là gì?

VietGAP là chữ viết tắt của Quy phạm
thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt tại Việt Nam
(dịch sang tiếng Anh là Vietnamese Good Aquaculture Practices).

Áp dụng VietGAP sẽ đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm thiểu dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường sinh thái, đảm bảo trách nhiệm xã hội và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.