Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt.

Ban hành Quy phạm thực hành Nuôi trồng thuỷ sản tốt tại Việt Nam (VietGAP)

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 1503 /QĐ-BNN-TCTS Loại tài liệu:
C.Q ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT Ngày đăng 09/03/2012
Tác giả BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ngày ban hành 05/07/2011
Đăng công báo 05/07/2011 Hiệu lực đến 01/01/2015
Tóm tắt nội dung: Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010;