Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt.

Ban hành hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm cá tra (P. hypophthalmus), tôm sú (P. monodon) và tôm chân trắng (P. vannamei)

Thông tin về tài liệu
Số ký hiệu: 1617/QĐ-BNN-TCTS Loại tài liệu:
C.Q ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT Ngày đăng 09/03/2012
Tác giả BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ngày ban hành 18/07/2011
Đăng công báo 10/10/2011 Hiệu lực đến 01/01/2015
Tóm tắt nội dung: Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010;