Thông tin chi tiết về Tổ chức chứng nhận
Tổ chức chứng nhận Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 4 Mã số VietGAP-TS-13-04
Địa chỉ 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại 08 38594879 Email
Số đăng ký kinh doanh Cơ quan cấp đăng ký kinh doanh
Trạng thái Cơ quan quản lý cấp trên Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm thủy sản
Logo
Đăng ký để được cấp chứng nhận VietGAP với tổ chức này