Thông tin chi tiết về Tổ chức chứng nhận
Tổ chức chứng nhận QUACERT Mã số VietGAP TS 13-05
Địa chỉ Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 0437561025 Email
Số đăng ký kinh doanh Cơ quan cấp đăng ký kinh doanh
Trạng thái Cơ quan quản lý cấp trên Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ KHCN
Logo
Đăng ký để được cấp chứng nhận VietGAP với tổ chức này