Thông tin chi tiết về Tổ chức chứng nhận
Tổ chức chứng nhận GlobalCERT Mã số VietGAP-TS-13-01
Địa chỉ Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại 0988.510.455 Email
Số đăng ký kinh doanh Cơ quan cấp đăng ký kinh doanh
Trạng thái Cơ quan quản lý cấp trên Sở KHĐT Thành phố Đà Nẵng
Logo
Đăng ký để được cấp chứng nhận VietGAP với tổ chức này