Danh sách liên hệ

Họ tên Chức vụ Điện thoại Email

Cơ quan: Vụ nuôi trồng thủy sản

Nhữ Văn Cẩn Vụ trưởng 0913025788 nhuvancan@gmail.com
Tổ GAP Chuyên viên 043.7246 782 bangtam291@gmail.com

Cơ quan: Tổng cục Thủy sản

Trần Đình Luân Phó Tổng cục trưởng 0913043532 tdluan.dah@gmail.com